Referat ved generalforsamling 31.august 2020

 1. valg af dirigent, referent og stemmetæller

dirigent: Preben Clausen

referent: Maj-Britt Mogensen

stemmetællere: Anders Jensen og Flemming Dollerup

Generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter via annonce i Fjends folkeblad 12.august samt opslag på facebook og byens opslagstavler.

Vi er dermed en lovlig generalforsamling.

 

 1. Formandens beretning 2019 / 2020 – Borgerforeningens generalforsamling

Ved den ekstraordinære generalforsamling den 20. november 2019 trådte der stort set en hel ny bestyrelse sammen med undtagelse af et siddende medlem. Bestyrelsen havde således kun meget lidt erfaring og viden om den aktuelle drift af foreningen, og koncentrerede derfor meget af sin indsats på at få det formelle på plads. Der startede vi som bestyrelse!

Vi er i bestyrelsen enige om, at retningen skal være drevet af følgende:

 • Vi er borgernes talerør ud til Viborg kommune og øvrige politiske interesseorganisationer. 
  • Vi tager kampen op for at styrke udviklingen af Løgstrup med byfornyelsen og bosætning.
  • Vi støtter og samarbejder med byens erhvervsdrivende i Løgstrup.
  • Vi tilbyder arrangementer for alle aldre i byen til styrkelse af det sociale fællesskab.
  • Vi har aktive grupper, der hver især styrker fællesskabet og trivslen.
  • Vi værner om byens renhed og forskønnelse.
  • Vi søger aktivt at knytte bånd mellem alle foreninger, så vi går hånd i hånd.
  • Vi flager ved byens festlige arrangementer.
  • Vi skaber julestemning i den søde juletid.

  Noget af det vil således være afspejlet i denne beretning.

Bestyrelsens fokus og projekter

Bestyrelsen har været særdeles aktiv i den relative korte periode efter den ekstraordinære generalforsamling. For at sikre synlighed i bestyrelsens arbejde blev der udarbejdet og vedtaget en forretningsorden, der fastlagde de interne regler for bestyrelsens arbejde, og sikre en godt drevet foreningen i henhold til vedtægterne. En forretningsorden der kan videreføres til en ny bestyrelse fremover, måtte det ønskes.

Der blev tidligt lagt meget fokus på, at bestyrelsen og borgerforeningen skulle være synlig i byen og for borgerne. Derfor blev der eksempelvis ydet en større indsats for at lægge informationer og indlæg ind på foreningens facebook side. Ligeledes blev der tidligt taget initiativ til at udvikle et nyt design af foreningens hjemmeside, som nu også er en realitet. I den anledning blev der også udviklet et nyt logo, der skal bidrage til at vise foreningens ansigt udadtil. Et enkelt logo der symboliserer en lille by med mange farver.

Der arbejdes aktivt på at udskifte foreningens flagtrailer med en nyligt indkøbt erstatning. Den er gammel og udslidt, og bestyrelsen finder det vigtigt, at de frivillige hænder har noget materiel, der virker og er i orden. Der blev udskiftet flagstænger, og ryddet op i de gamle således flagning i byen viser sig fra sin bedste side. Der er ydet en kæmpe indsats fra flagsjakket og frivillige håndværkere, der har klargjort de nye stænger til glæde for alle i byen.

Den nye bestyrelse overtog en sag angående ansøgning ved kommunen om fartdæmpende foranstaltninger ved Romlundvej. Tilsyneladende var beboere fra Brændhøje og Sejrshøje ikke hørt i denne sag, hvorfor bestyrelsen tog initiativ til, at de også blev hørt. Opsætning af chikaner og ”din fart” er nu bevilliget af kommunen, men processen har været langtrukket bl.a. som følge af begrænsningerne omkring corona. Bestyrelsen har forespurgt repræsentanter fra Romlundvej og de tilstødende veje omkring forslag til placering. Dette er forelagt kommunen, og deres udspil blev drøftet med kommunen på møde den 13. August. Kommunen fremsender et antal forslag, som bestyrelsen sender i høring ved Romlundvej og de tilstødende veje. Så kan det etableres forventelige inden udgangen af 2020.
Den nuværende bestyrelse finder det dog tankevækkende, at en borgerforening ansøger om noget sådant i en meget snæver interessekreds og uden formel høring ved andre relevante interessenter. Der bør derfor fremadrettet være meget klare retningslinjer og praksis for hvordan noget lignende eventuelt gennemføres, hvis det er foreningens opgave at ansøge om den slags. Borgerforeningens vedtægter §1 fremhæver, at foreningens formål er, at varetage borgernes interesse i almindelighed. Det må derfor tolkes på den måde, at alle tiltag fra bestyrelsen på foreningens vegne er af almen interesse.

Bestyrelsens arbejde blev - ikke overraskende - påvirket af coronavirusens medførte begrænsninger. Med videomøder, telefon og mails lykkedes det fortsat at fokusere indsatsen mod udvikling af et nyt program for 2020, ideudvikle fremtidige initiativer for foreningen og udvikle på foreningens hjemmeside. Alt i alt har bestyrelsen forsøgt at nyttiggøre tiden så godt som muligt trods begrænsningerne.

Der blev udarbejdet en skitse for etablering af Borgerforeningens udviklingsråd, hvor det er tanken, at det skal støtte bestyrelsen med beskrivelse af en udviklingsstrategi for byen. Noget som flere andre små lokalsamfund også har lavet. Endvidere er der beskrevet skitser om etablering af et erhvervsråd. Alle initiativer der skal medvirke til at støtte op om at profilere byen, øge tiltræknings- og sammenhængskraft samt i højere grad at kunne påvirke de kommunale udviklingsplaner og initiativer. Første møde er netop gennemført med en lille gruppe frivillige, der repræsenterer politisk aktive i byen, erhverv og repræsentation fra Borgerforeningen. Alle i gruppen er udpeget af bestyrelsen og arbejdet er netop skudt i gang.

Der blev lige inden situationen omkring corona taget initiativ til, at oprette en gruppe med landsbypedeller. Efter de indledende drøftelser blev det sat i bero indtil situationen igen har normaliseret sig. Initiativet omkring landsbypedellerne tages op af udviklingsrådet med henblik på at sætte det i gang. Vi har indhentet inspiration fra andre byer.

Til markedsføring af Løgstrup har Viborg Kommune taget initiativ til, at der blev taget billeder af byens hverdagsliv. Tilsvarende er lavet til andre landsbyer i kommunen. Billederne med en medfølgende tekst er udvalgt af forvaltningen, og bliver lagt ind på kommunens hjemmeside. De er allerede lagt ind på borgerforeningens hjemmeside.

Arrangementer
Før den ekstraordinære generalforsamling:

Sct. Hans aften 2019 blev afholdt med båltale af præst Jens Birkedal og med pæn tilslutning.

Historisk cykeltur til Vorde og Kølsen blev gennemført med ca. 20 deltagere på en meget kølig og blæsende aften.

Efter den ekstraordinære generalforsamling startede det hårdt ud, da der blev grebet en chance i luften ved Victoria Askjærs deltagelse i den store bagedyst. Det blev hurtigt besluttet at gennemføre et stort anlagt finalearrangement i Sognegården. Et succesfyldt arrangement med indlæg fra Victoria selv og med næsten 100 deltagere. Et godt tiltag for en helt ny bestyrelse.

På traditionel vis blev juleudsmykningen igen sat op med hjælpere fra aktive frivillige, og til stor glæde for alle byens borgere. Løgstrup har en særdeles flot julebelysning, og det skal vi sikre holdes i god stand.

Der blev gennemført et virksomhedsbesøg ved Vandreforeningen Fodslaw med god tilslutning. Et godt og hyggeligt arrangement og glædeligt at foreningen kan få lov til at besøge erhvervsaktive og foreninger.

Vi måtte desværre aflyse et ellers stort opslået besøg ved TV2 Midt-Vest grundet manglende tilslutning.

Herefter blev vi ramt af begrænsningerne ved covid19, som satte sit præg på foreningens aktiviteter. Som en konsekvens af de mange aflysninger og reduceret program blev det besluttet, at stable et program på benene sammen med LG&IF - som en ”alternativ byfest”. Bestyrelsen søgte og modtog kr. 15.000,- som kommunalt støtte til lokale aktiviteter, der skulle gennemføres i 2020. Det er bestyrelsens ønske, at etablere samarbejde med andre foreninger om arrangementer, der ligger uden for de ellers traditionelle sommerfester og julefrokoster - at forene kræfterne. De tildelte penge skal etableres som en slags fond, der sikrer et solidt økonomisk grundlag for et veletableret arrangement. Den ”alternative” byfest gennemføres 1. og 2. oktober, men nyligt fastlagte begrænsninger for forsamlinger giver igen udfordringer. Det er vi desværre ikke herre over.

Medlemmer

Primo august havde foreningen 144 husstande, 50 personlige og 6 firma medlemskaber, hvilket svarer ca. til 344 medlemmer.  En lille tilbagegang med dog et godt resultat.

Bestyrelsen besluttede ikke at ville anvende girokort af administrative og økonomiske årsager. Medlemmer, som ikke anvender andre elektroniske betalingskanaler, kan stadig melde sig ind på mere traditionel vis ved kontant afregning. Administrationen er dermed gjort mere smidig.

Afslutning

Undervejs er der afgået to medlemmer fra bestyrelsen, der af personlige årsager desværre måtte trække sig. Det omfattede også suppleanten, der ellers indgik som deltager i alle møderne efter bestyrelsens konstituerende møde. Herudover har formanden meddelt at denne må trække sig før tid af arbejdsbetingede årsager. Der er således brug for nye kræfter i en veletableret bestyrelse.

Der skal sluttelig rettes en meget stor tak til alle, der har bidraget, stort som småt, til foreningen. Uden alles hjælp ville der ikke være en forening, og der vil ikke kunne skabes de bedste vilkår for vores gode og sunde lokalsamfund.

Sluttelig skal der fra formanden rettes en stor tak til de aktive og udtrådte bestyrelsesmedlemmer, vis indsats fra min side må betegnes som ekstraordinær god.

Det afslutter hermed formandens beretning.

 

 1. regnskab

regnskab

Regnskabet er fremlagt og godkendt.

 

 1. indkomne forslag

En opdatering anno 2020 udgave af foreningens vedtægter.

§7 regnskabsår ændres til at følge kalender år for at undgå dobbelt betalinger af kontingent.

Den gamle §9 Intet medlem kan nægte sig valg til bestyrelsen. Fjernet

Godkendt af en enstemmig generalforsamling.

 

 1. godkendelse af budget

budget


Fremlagt og godkendt

 

 1. fastsættelse af kontingent

Medlemskontingent for 2020 er følgende:

Husstand:               200 kr.

Personligt:              100 kr.

Erhvervsdrivende:   200 kr.

 

 1. valg til bestyrelse

Anette Carlsen ønsker at indtræde i bestyrelsen.

Der er ikke flere af de fremmødte der ønsker at indtræde i bestyrelsen.

Det er på generalforsamling besluttet at Dorte Andersen, Maj-Britt Mogensen og Anette Carlsen udgør bestyrelsen i Borgerforeningen frem til den næste ordinære generalforsamling i forår 2021.

Vi er nødt til at lave skrækscenariet for LBF

Ingen flagalle, juletræ, julebelysning…

 

 1. valg af revisor og suppleant

Revisor:

Kim Thorsager er på valg (modtager genvalg)

          Valgt.

Revisor suppleant:

Stinne Mikkelsen er på valg (modtager genvalg)

          Valgt.

    9. evt.

Lisbeth Rasmussen: Lys himmerlandsstien – var bevilget til Agnetevej.

Det blev dyrere end beregnet og derfor stopper lyset hvor det er nu.

Henrik: Borgerforeningen besluttede at nedsætte et såkaldt udviklingsråd. Formålet er at støtte borgerforeningens altid siddende bestyrelse, således der kontinuerligt er ressourcer til at tænke byudvikling på borgernes vegne og interesse. Rådets medlemmer er udpeget af den valgte bestyrelse, og repræsenteres af en så bred skare af beboere i byen. Derfor er der repræsentanter fra politisk aktive, erhvervsliv og en valgt som repræsentant fra bestyrelsen. Det forventes at øge evnen til at påvirke det kommunale arbejde og deres fokus på udvikling i Løgstrup. Rådet har ingen egentlig beslutningsret, men arbejder under bestyrelsens fastlagte rammer.

Hans Pedersen: dejligt med samarbejde omkring Sankt Hans. Håber at vi også fremover kan være fælles om dette arrangement.

Der er søgt og bevilget 3 shelters på spejdergrunden. Kommer på naturstyrelsens booking system.

 

Hermed afsluttes den årlige genralforsamling for Løgstrup Borgerforening 2020.