1. valg af dirigent, referent og stemmetæller

dirigent: Henrik Schandorf

referent: Maj-Britt Mogensen

stemmetællere: Ingelise Skov og Lotte Kallestrup

Generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter via annonce i Fjends folkeblad 11.maj samt opslag på facebook, hjemmeside og byens opslagstavler.

Vi er dermed lovlig indkaldt og vi er en besluttende generalforsamling.

 

  1. Formandens beretning 2020

Ved den corona-udskudte ordinære generalforsamling i Løgstrup Borgerforening i august 2020 skulle der igen dannes en ny bestyrelse. Kun Dorte Andersen og undertegnede var tilbage af den bestyrelse der blev dannet ved den ekstraordinære generalforsamling i november 2019. Tre medlemmer og suppleanten havde i løbet af året trukket sig af personlige årsager.

Det betød, at der skulle vælges 3 medlemmer og en suppleant for at opretholde Løgstrup Borgerforenings vedtægter. Anette Carlsen ønskede, som den eneste af de fremmødte til generalforsamlingen, at indtræde i bestyrelsen. På generalforsamlingen var der en god og konstruktiv dialog og da Borgerforeningen allerede i januar 2021 stod foran en ny ordinær generalforsamling, vedtog en enig generalforsamling, at bestyrelsen kørte videre med kun 3 medlemmer frem mod næste generalforsamling i januar.

 

Borgerforeningen besluttede i 2020, at nedsætte et såkaldt udviklingsråd. Formålet er at støtte borgerforeningens siddende bestyrelse, således der kontinuerligt er ressourcer til at tænke byudvikling på borgernes vegne og interesse. Rådets medlemmer er udpeget af den valgte bestyrelse, og repræsenteres af en så bred skare af borgere i byen. Derfor er der repræsentanter fra politisk aktive, erhvervsliv og en valgt som repræsentant fra bestyrelsen. Det forventes at øge evnen til at påvirke det kommunale arbejde og deres fokus på udvikling i Løgstrup. Rådet har ingen egentlig beslutningsret, men arbejder under bestyrelsens fastlagte rammer.

 

Ud over udviklingsrådet fik vi samlet en flok landsbypedeller. Det har været i støbeskeen det sidste års tid og er nu endelig blevet en realitet. Vi har lejet det gamle frysehus de næste 30 år for 500 kr. årligt og har forkøbsret på huset lydende på 1 kr. Planen er, at Frysehuset skal bruges til mødelokale, kaffestue for landsbypedellerne og opbevaring af materialer. Frysehuset har set bedre dage og trænger til en kærlig hånd. Den er landsbypedellerne klar til at give og de er allerede godt i gang. De udgifter der er ved istandsættelsen af frysehuset søges hjem via fonde og donationer fra erhvervslivet i og omkring Løgstrup. Håbet er, at der ikke vil være de store udgifter for Borgerforeningen til dette.

 

Vi konstaterede i foråret 2020 at vores flagtrailer var i så ringe stand at den var decideret uforsvarlig at køre med. Derfor gik jagten ind på en ny og valget faldt på en bådtrailer hvortil der skulle bygges et stativ til at holde flagstængerne på plads. Traileren er nu placeret ved Løgstrup Auto, hvor stativet skal laves og monteres på den. Konfirmationerne blev udsat til august så vi håber at den nye flagtrailer er klar til byfesten i juni måned. Der er søgt penge til flagtraileren ved Sparekasse i Skals og her er der givet 3000,- til formålet. Vi arbejder fortsat på at finde lidt penge til at dække de udgifter der har været i forbindelse med dette køb. Som noget nyt har vi fået opbevaring af flagtrailer og flag i en af lagerbygningerne på det gamle Caravel. Dette sker uden beregning fra Kim Jørgensens side og som et bidrag til LBF.

 

Efteråret blev desværre på mange måder en gentagelse af foråret, hvor Covid19 lukkede landet ned, men vi nåede dog to arrangementer og fik sat gang i ”Kreativ aften” inden nedlukningen.

Den lokale kunstner Felix Pedersen bød inden for i Sognegården til en aften med fortælling om et liv som kunstner.

Viborg kommune meddelte i juni måned, at de ville oprettet en ”alternativ byfestpulje” som landsbyerne i kommunen kunne søge. Der kunne ansøges om op til 15.000kr som skulle bruges til at dække en del udgiften til valgfri underholdning for byens borgere. Borgerforeningen var hurtige til at skippe en ansøgning afsted og fik 15.000kr. til et arrangement der skulle afvikles inden 31.december 2020. Da vi i Borgerforeningen ikke havde den store erfaring med at arrangere så stort et arrangement valgte vi at række ud til Idrætsforeningen og deres festudvalg. Vi ville gerne lave et samarbejde, ikke bare her og nu, men også på sigt. Den store plan blev desværre forpurret af Covid19, men vi gennemførte en aften i selskab med Lindy Aldahl fra DR1 programmet ”Rigtige mænd”. Fiskbæk gl. Mejeri havde lavet en lækker tapasanretning som 30 personer nød inden Lindy gik på scenen. I alt 80 personer var en del af aftenen med masser af grin og tiltrængt socialt selskab, selvom der både skulle sprittes af og bæres mundbind. Alle tog det dog med et smil og var meget positive over for arrangementet.

I november besluttede bestyrelsen at starte ”Kreativ aften” Sognegården for dem der havde lyst til det. Igen satte Covid19 sine begrænsninger i forhold til afstand og antal personer, men også her blev det taget med et smil.

 

Traditionen tro blev der torsdag inden 1.søndag i advent opsat juletræ og julebelysning i byens gader. Jonas i brugsen havde sponseret kaffe og rundstykker inden vi skulle i gang. Det store juletræ ved Brugsen blev tændt samme aften uden arrangement grundet Covid19. D.28.december blev julebelysning igen taget ned og pakket væk. Mange tak til dem der var med til at sætte og tage ned igen.

Søndag d. 6.december skulle vi i samarbejde med LGIF have afholdt juletræsfest som i gamle dage i hallen. Dette måtte vi desværre aflyse grundet Covid19 og vi gik i stedet for i tænkeboks for at lave et alternativ for byens børn. Vi kom frem til at vi ville lave et juleoptog gennem byens gader med julemand, nisser og masser af julemusik.

Vi startede fra OK tanken og bevægede os op mod Brugsen, videre forbi skolen og Skurrehøjvej inden vi gik ad Østergade og sluttede ved brugsen. Der blev delt slikposer ud til alle de børn der trodsede regnvejret. Der var omkring 100 løgstrupborgere ude på ruten. De overskydende slikposer efter arrangementet blev givet til Løgstrup Børnehus og eleverne i Galaksen på skolen.

 

På sidste års generalforsamling blev program- og regnskabsår ændret således at det fulgte kalenderåret. Dette betød at det nye program gældende for 2021 blev omdelt mellem jul og nytår. Yderligere betød det også at betaling af kontingent skulle ske i januar 2021. Vi har konstateret at det er svært at lave om på vaner og vi har udsendt en del venlige påmindelser til medlemmer om at det er tid til betaling af kontingent. Yderligere bliver giroindbetalingskortet ikke længere omdelt sammen med programmet og flere mente ikke at de vidste det var betalingstid. Girokortet var dog allerede udfaset sidste år og det har stået flere steder i det omdelte program, opslagstavler, hjemmeside og facebookside. Men det er svært at bryde med vanerne så vi fortsætter kampen.

I starten af 2021 har Covid19 igen drillet vores arrangementer og vi har måttet udsætte generalforsamling, kreativ aften, foredrag med tidl. Politimand Jørgen Breum Hansen og ginsmagning i samarbejde med Cirkelines og Fiskbæk gl. Mejeri. Disse arrangementer vil alle blive gennemført når Danmark igen åbner op. Derudover glæder vi os også til Sankt Hans, Fællesspisning i samarbejde med DagliBrugsen, Ølsmagning i samarbejde med Slagter Storm samt foredrag med Rune Bang Mogensen og juletræsfest i samarbejde med LGIF.

 

Medlemstallene for 2020 er 360 medlemmer fordelt på 152 husstande, 50 personlige og 6 virksomheder, hvilket er et fald i forhold til sidste år hvor det lød på 175 husstande, 66 personlige og 6 virksomheder og dermed 422 medlemmer.

Hermed sluttes formandens beretning 2020.

Beretningen er godkendt af en enig generalforsamling.

 

Herefter fik først Henrik Schandorf ordet for at supplere omkring udviklingsrådet. Han fortalte om arbejdet i rådet og hvilke muligheder de ser for en lokal udviklingsplan for Løgstrup.

Efterfølgende fik Anders Jensen ordet for at supplere omkring landsbypedellerne. Dejligt med godt og stabilt fremmøde. Fantastisk engagement fra alle parter. Landsbypedellernes opgave er ikke kun at istandsætte frysehuset, men også at vedligeholde grønne områder i byen samt flagstænger til flagalléen.

 

  1. regnskab

regnsakb

 

  1. indkomne forslag

Der er ikke kommet nogle forslag.

 

  1. fastsættelse af kontingent

Da vi allerede er et godt stykke inde i det nye kontingent år foreslår bestyrelsen at kontingentet fra 2020 fastholdes.

Medlemskontingent for 2021 er følgende:

Husstand:               200 kr.

Personligt:              100 kr.

Erhvervsdrivende:   200 kr.

  1. valg til bestyrelse

På valg er Maj-Britt Mogensen og Dorte Andersen. Førstnævnte er villig til genvalg, men kun såfremt at der kan stilles med en fuldtallig bestyrelse. Sidstnævnte ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Kun Birgitte Sand af de fremmødte ønsker at indtræde i bestyrelsen. Der kan dermed ikke dannes en fuldtallig bestyrelse.

Som konsekvens af dette aflyses alle aktiviteter i Borgerforeningen frem mod ekstra ordinærgeneralforsamling senest 23.juni 2021. Bestyrelsen skal kun koncentrere sig om de opgaver der ligger i forbindelse med afholdelsen

Derfor slut på dette punkt.

  1. valg af revisor og suppleant

Da vi kan komme ud i at foreningen skal opløses, har generalforsamlingen besluttet at der vælges revisor.

Revisor:

Ingrid Mackenhauer er på valg (modtager genvalg)

          Valgt

Revisor suppleant:

Stinne Mikkelsen er på valg (modtager genvalg)

          Valgt

     8. Evt.    

Opråb til byens borgere. Kontakt Fjends og opslag på facebook.

Byens borgere skal vide konsekvensen af en manglende bestyrelse i foreningen.

 

Hermed afsluttes den ordinære generalforsamling i Borgerforeningen 2020

Fb ikon

 Løgstrup Borgerforening
info@8831borger.dk
Kontonr.: 9570 13552568

CVR:16221546

mob pay Klik her

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.