Løgstrup Borgerforening

lokalt er genialt

Vedtægter for Løgstrup Borgerforening

Stiftet den 8. januar 1917

§ 1

Foreningens formål er at varetage borgernes interesse i almindelighed.

§ 2

Som medlem i foreningen kan optages enhver person, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Løgstrup og omegn.

§ 3

Regnskabsåret er fra 1.april til 31.marts. Kontingentet fastsættes for et år af gangen på hvert års ordinære generalforsamling og indbetales på postgiro eller i byens pengeinstitutter.

§ 4

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling ved skriftlig afstemning.

Valgperioden er 2 år.

Bestyrelsen afgår skiftevis med 3 og 2 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Generalforsamlingen vælger ligeledes 2 revisorer for 2 år af gangen med skiftevis afgang. Er en revisors funktionstid ikke udløbet hindrer det ikke hans valg til bestyrelsen, men der skal da i hans sted vælges ny revisor. Ligeledes vælges 2 suppleanter, 1 for bestyrelsen og 1 for revisorerne.

Såfremt man vælges til bestyrelsen, som suppleant eller revisor forpligter man sig til at være betalende medlem af Løgstrup Borgerforening.

§ 5

Bestyrelsen skal til enhver tid varetage foreningens interesse og er ansvarlig for dens midler og ejendom.Der skal føres protokol fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgang af april måned

§ 6

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uansat de mødtes antal. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog skal skriftlig afstemning på forlangende finde sted.

Dagsorden for generalforsamling skal omfatte:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Kassererens forelæggelse af regnskab

4.Indkomne forslag

5.Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter

6.Fastsættelse af kontigent for det kommende år

7.Eventuelt.

§ 7

Generalforsamlingen skal indvarsles med 14 dage forinden og bekendtgøres på den af bestyrelsen mest hensigtsmæssige måde. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 15 medlemmer. Meddelelse herom bekendtgøres efter samme retningslinier som for den ordinære generalforsamling.

§ 9

Intet medlem kan nægte at modtage valg. Et bestyrelsesmedlem kan genvælges, men er ikke pligtig til at modtage valg før 2 år efter udtrædelse.

§10

Opløsning af foreningen kan kun vedtages med en majoritet på mindst 4/5 del af de afgivne stemmer, og skal vedtages med nævnte majoritet på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum.

Besluttes foreningens opløsning kan ingen deling af dennes midler finde sted, men den sidst afholdte generalforsamling skal træffe beslutning om, til hvilket formål foreningens aktiver skal anvendes.

§ 11

Ændringer i foreningens love kan kun finde sted, når de vedtages på generalforsamling med mindst ¾ del af de mødte medlemmers stemmer.

§ 12

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 12. april 2011.

Disse love er trådt i kraft og alle tidligere love er annulleret.

 

Bestyrelsen for Løgstrup Borgerforening 2019


 

Sidefod

Fb ikon

 Løgstrup Borgerforening

info@8831borger.dk 

Kontonr.: 5980 5000342

CVR:16221546

mob pay Klik her

 

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.